Školení personálu

Provozovatelé potravinářských podniků musí zajistit, aby: Provozovatelé, pověření vedoucí pracovníci provozoven zajistí dostatečné a průběžné školení všech pracovníků, kteří manipulují s potravinami. Z hlediska prevence alimentárních nákaz pro osoby vykonávající pracovní činnosti ve stravovacích službách jsou tyto požadavky na rozsah znalostí:– požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících předmětnou činnost,– zásady osobní hygieny při práci,– zásady…

Umístění provozovny, její stavební konstrukce, prostorové a dispoziční uspořádání

Provozovna se umísťuje a prostorově a dispozičně řeší tak, aby umožňovala dodržování správné hygienické a výrobní praxe, včetně ochrany proti křížové kontaminaci potravinami, zařízením, materiály, vodou, přívodem vzduchu nebo zaměstnanci a vnějšími zdroji znečištění, například škůdci, mezi operacemi a v jejich průběhu, a aby potraviny nebyly kontaminovány okolím. Použité stavební materiály, stavebně technický stav a…