Získejte partnera ve svém podnikání.

Povinnost provádět HACCP audit je dána platnou legislativou – nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin – minimálně 1x ročně a týká se všech, kdo musí mít HACCP zaveden, tedy všech potravinářských provozů a provozoven.

Účelem auditu je stanovit postupy při plánování, provádění a vyhodnocování prověrek systému zabezpečení kontroly hygieny, určit povinnosti, odpovědnosti a pravomoci pracovníků provádějících interní audity za účelem zjištění shody případně neshody.

Audit obvykle zahrnuje: čistotu prostor, dodržování osobní a provozní hygieny, kontrolu plnění postupů správné praxe a HACCP. Z vnitřního auditu je pořizován záznam, který obsahuje konkrétní závěry z auditu s plánem nápravných opatření (zodpovědné osoby, termíny apod.).

audit partner

Auditor používá k zdokumentování a zaznamenávání zjištění při prověrce pracovní dokumenty tzv. „Dotazník otázek“. V tomto dokumentu jsou uvedeny i ostatní poznámky auditorů. Auditor na tomto záznamu shromažďuje svá zjištění pomocí rozhovoru, zkoumáním, zjišťováním činností a podmínek v prověřované oblasti. Všechny náznaky neshod musí auditor zaznamenat a prověřit. Informace zjištěné z pohovorů musí být prověřeny fyzickým zjišťováním. Po prověření všech činností auditor přezkoumá a shrne všechny své zjištění. Zjištěné neshody musí být identifikovány ve smyslu specifických požadavků souvisejících dokumentů, podle kterých byla prověrka provedena.

Vydáním zprávy auditora se naše práce nekončí. Poskytneme Vám i poradenské služby, spolupráci při nastavení systému HACCP, jeho aktualizací.

Správnost systému
K ověření správnosti nastavení systému je třeba stanovit systém vnitřní kontroly a systém kontrol prováděných nezávislými osobami. V praxi to znamená pravidelnou kontrolu správnosti a pravidelnosti měření (sledování) a záznamů, kontrolu měřidel a poučenosti pracovníků, kteří sledování v kontrolních bodech přímo provádějí, vyvozování závěrů ze zjištěných skutečností, pravidelné přehodnocení, popřípadě úpravu systému a laboratorní kontrolu finálních výrobků.

Neváhejte využít naše služby spolu s HACCP školením personálu, zaměřeným na praktickou část věci s důrazem na identifikované neshody.

Mám zájem o Audit: